Ekologie

Politika ochrany životního

Výrobce pneumatik Kabat Tire and Tube

Politika ochrany životního prostředí je zahrnuta v misi společnosti. Počítá s prováděním organizačních změn, díky nimž bude společnost KABAT vzorem proekologicky jednající společnosti a její ekonomický rozvoj bude současně také rozvojem ekologickým.

Kvalita životního prostředí a podmínky, ve kterých budou žít další pokolení jsou pro nás velmi důležité – ve snaze o ochranu životního prostředí děláme vše pro to, aby se jeho stav zlepšoval v bližším a širším okolí.

Prvním krokem této strategie bylo zavedení třídění odpadů. Omezili jsme také emise škodlivin vypouštěných do vodních toků zřízením sedimentační nádrže a lamelového odlučovače. Použití filtrů vedlo k výraznému snížení objemu nečistot vypouštěných do ovzduší.

Ekologické iniciativy

Zprovoznili jsme recyklační halu, kde probíhá třídění pryžového odpadu. Výsledkem tohoto procesu je pryžový granulát. Pokročilé technologie zpracování, kterými disponujeme, řeší definitivně problém zpracování odpadů používaného pro další výrobu.

Splňujeme veškeré platné právní požadavky, čehož potvrzením jsou získaná povolení a rozhodnutí. Jednáme v souladu s platnými právními předpisy a normami v oblasti ochrany životního prostředí a vnitrofiremními postupy. Zavedli jsme integrovaný systém environmentálního managementu zaměřený na ochranu životního prostředí podle normy PN – EN ISO 14001: 2004.

Výrobce pneumatik Kabat Tire and Tube